در قسمت های اخر خواهیم دید که جومونگ یک امپراطوری واسه خودش درست می کنه وشاه میشه (در کشوری به نام گوگوریو که خودش تاسیس کرده) وبا برادرش دای سو(که اونم در بویو شاه شده) شریک می شه(البته باز هم باهم دشمنن ولی مجبوریه) و به کشور هان حمله میکنه و به اون ها غلبه میکنه وبزرگترین امپراطوری کره رو به وجود میاره ودرضمن سوسونو هم حالا زن شاه(جومونگ) و ملکه ی کشورشه و باهم متحد شدن ولی تو اخر سریال می بینیم که زن اول جومونگ که فکر میکرد مرده نمرده بوده وزنده بوده وبانو سوسونو مجبور میشه بخاطر بچه هایی که از شوهر مرهومش داره از جومونگ جداشه وبره یک کشور دیگه واسه بچه هاش تاسیس کنه وشاهزاده یوری که از خون جومونگه و از زن اولش بعد از مرگه جومونگ به پادشاهی میرسه در اخر فیلم گفته میشه جومونگ در ۴۰ سالگی میمیره و دای سو برادرش هم به دست نوه ی جومونگ کشته میشه وبویو نابود میشه وسوسونو هم واسه پسراش یه کشور تاسیس میکنه.

دوشنبه نوزدهم 12 1387
X