در قسمت های اخر خواهیم دید که جومونگ یک امپراطوری واسه خودش درست می کنه وشاه میشه (در کشوری به نام گوگوریو که خودش تاسیس کرده) وبا برادرش دای سو(که اونم در بویو شاه شده) شریک می شه(البته باز هم باهم دشمنن ولی مجبوریه) و به کشور هان حمله میکنه و به اون ها غلبه میکنه وبزرگترین امپراطوری کره رو به وجود میاره ودرضمن سوسونو هم حالا زن شاه(جومونگ) و ملکه ی کشورشه و باهم متحد شدن ولی تو اخر سریال می بینیم که زن اول جومونگ که فکر میکرد مرده نمرده بوده وزنده بوده وبانو سوسونو مجبور میشه بخاطر بچه هایی که از شوهر مرهومش داره از جومونگ جداشه وبره یک کشور دیگه واسه بچه هاش تاسیس کنه وشاهزاده یوری که از خون جومونگه و از زن اولش بعد از مرگه جومونگ به پادشاهی میرسه در اخر فیلم گفته میشه جومونگ در ۴۰ سالگی میمیره و دای سو برادرش هم به دست نوه ی جومونگ کشته میشه وبویو نابود میشه وسوسونو هم واسه پسراش یه کشور تاسیس میکنه.
دوشنبه نوزدهم 12 1387


هه موسو یکی ازبهترین شمیرزنان وتیراندازانه که طی اتفاقاتی با بانو یوهویا ازدواج میکنه هه مو که درفکرتشکیل یه دولت جدیدونجات اوارگانه بادوست خود گیوم وا که خودش ولیعهد بویو دوست صمیمیه خلاصه طی یه اتفاقاتی وقتی هه موسو برای نجات گروهی ازاوارگان رفته میفهمه بهش کلک زدن وهه موسو رو دستگیر میکنن وچشماشو کور میکنن وبانویوهویا میخواد بره پیشش ولی گیوم وا نمیزاره ومیگه اگه بری توروهم میکشن ولی یوهویا میگه من باید بهش بگم که ازش باردارم ولی گیوم وا نمیزاره خلاصه یوهویا برای نجات جون فرزندش مجبورمیشه با گیوم وا ازدواج کنه وجومانگ ما بزذگ میشه وطی یه سری اتفاق میشه جومانگ(به معنای تیرانداز ماهر)منبع : موبایل پارس:سایت رسمی تاجر پوسان وجومونگ

بقیه در ادامه مطلب


هه موسو یکی ازبهترین شمیرزنان وتیراندازانه که طی اتفاقاتی با بانو یوهویا ازدواج میکنه هه مو که درفکرتشکیل یه دولت جدیدونجات اوارگانه بادوست خود گیوم وا که خودش ولیعهد بویو دوست صمیمیه خلاصه طی یه اتفاقاتی وقتی هه موسو برای نجات گروهی ازاوارگان رفته میفهمه بهش کلک زدن وهه موسو رو دستگیر میکنن وچشماشو کور میکنن وبانویوهویا میخواد بره پیشش ولی گیوم وا نمیزاره ومیگه اگه بری توروهم میکشن ولی یوهویا میگه من باید بهش بگم که ازش باردارم ولی گیوم وا نمیزاره خلاصه یوهویا برای نجات جون فرزندش مجبورمیشه با گیوم وا ازدواج کنه وجومانگ ما بزذگ میشه وطی یه سری اتفاق میشه جومانگ(به معنای تیرانداز ماهر)

همین موقع ها هم جومانگ وسوسونو ازهم خوششون میادجومانگ وسوسونو میشن لیلی ومجنون همدیگهاما نه که به این دوتا خوشی نیومده تویکی ازجنگ ها جومانگ گم میشه وهمه فکرمیکنن جومانگ مرده سوسونو هم به خاطر اینکه زن برادر بدجنس جومانگ یعنی داسو نشه میره بامحافظش ازدواج میکنه ووقتی جومانگ پیدا میشه قیافش اینجوری میشهجومانگم میبینه دیگه کارازکارگذشته وبه خاطر اسرار بقیه میره با یه دختر خوب و خانم به اسم یه سویا ازدواج میکنه که البته این دختر بود که جون جومانگ رو نجات دادواین داسو نامرد سوسونو رو هم به عروسی جومانگ دعوت میکنه وبااینکه هردوشون ازدواج کردن ولی بازم دلاشون پیش همه اینم سوسونو که بیچاره داره از غصه میمیرهاما دنیا همین جوری نمیمونه و جومانگ از قصر بویو میره تا خودش یه ملت جدید به وجود بیاره ولی پادشاه زنشو تو قصر به عنوان گروگان نگه میداره تا یه موقع جومانگ به بویو حمله نکنه

جومانگ به دنبال راه پدرش میره که یه ملت تازه رو به وجود بیارهتواین وسطم سوسونو شوهرشو تویکی از جنگ ها ازدست میده ودوتا پسرش یتیم میشنمادر جومانگم هرطور شده زنو بچه جومانگو از قصر فراری میده تابرن پیش جومانگ ولی توراه یه اتفاقاتی براشون پیش میاد که همه فکرمیکنن سربازای بویو اونا رو کشتن وجومانگم کلی ناراحت میشه بیچاره حتی یه بارم بچشو ندیده بود خلاصه دیگه یه جریاناتی پیش میاد وبرای اینکه قبیله جومانگ وسوسونو باهم متحد بشن اونا باهم ازدواج میکنن وبعد ازسالها انتظار به هم میرسن البته جومانگ هنوزم به خاطر مردن زن وبچش خیلی ناراحته
پادشاه جومانگ وملکه سوسونوولی یه اتفاق دردناکم توی جشن اتفاق میوفته زن جومانگ (یه سویا)وبچش(یوری)بالاخره به قصرمیرسن ولی چه رسیدنی بیچاره یه سویا وقتی میبینه عروسی جومانگ وسوسونو به خاطر اینکه اتحاد بین قبیله ها بهم نخوره میره

یه توضیح:یه سویارفت چون اگه میموند به خاطراینکه زن اول بود اون ملکه میشد ودراین صورت قبیله سوسونو موافقت نمیکردن براهمین یه سویاو یوری بی سروصدارفتن بدون اینکه اصلا کسی بفهمه اون اونجا بوده۱۵سال میگذره وهمه به خوبی وخوشی زندگی میکنن وجومانگ حکومت کوگوریو روتشکیل داده وخلاصه خوشن واسه خودشونولی ازاونجایی که خوشی به این سوسونوی بیچاره نیومده طی اتفاقاتی یه سویا ویوری(زن وبچه جومانگ پیدامیشن)همه ازپیداشدن اونا خوشحالن ولی پسرای سوسونو زیاد خوشحال نیستن احساس میکنن که یه رقیب تازه براشون پیداشده وپسربزرگ سوسونو که ازاین میترسه که یوری بخواد بجای اون ولیعهد بشه میخواد علیه جومانگ توطئه بچینه که سوسونو به موقع میفهمه وجلوشو میگره ونمیزاره کسی بفهمه ولی میبینه فایده نداره پسرضربه روحی بدی خورده وسوسونو یه تصمیم اساسی اما سخت میگیره

سوسونو پیش جومانگ میره ویاد خاطرات گذشته میوفته وبه جومانگ میگه خوشحالم که هنوز عاشق منی ولی من باید ازاینجا برم اگه اینجا بمونم ممکنه اتحادمون بهم بخوره ازاونورم یه سویا میگنه نه من باید برم خلاصه سوسونو به یه سویا میگه توزن اول جومانگ ملکه شدن حق توئه من میرم ویه ملت جدیدروبه وجود میارم خلاصه سوسونو میره وجومانگ بعدازاون حرکت میکنه ومیره بالای تپه میره وازاون بالا رفتن عشقشومیبینه واینجوری ناراحت میشه وسوسونو هم بااینکه خیلی ناراحته ولی اون بادوتا پسراش میره ویه ملت جدید رو به وجود میاره وجومانگ درسن 40سالگی میمیره ویوری پادشاه میشهمنبع : موبایل پارس:سایت رسمی تاجر پوسان وجومونگ


دوشنبه نوزدهم 12 1387
X